میدیریت کلینیک : جناب دکتر سید علی اکبر باقریان
سوابق تحصیلی : دکترای بیماری شناسی گیاهی دانشگاه شیراز
مخترع برتر کشور در حوزه کشاورزی
عضو بنیاد ملی نخبگان
ناظر بیش از چهار هزار باغ و مزرعه در طول 15 سال
هیات علمی رسمی دانشگاه دولتی به مدت بیش از 15 سال
کاشف عامل تعداد زیادی از عوامل مخرب گیاهان مثل زوال مرکبات و شقاق مرکبات

توصیه کننده تعدادی روش های نوین مدیریت آب و آفت و بیماری و روش های تغذیه برای اولین بار در دنیا