تایید اصالت کالا

برای تایید اصالت کالا ناحیه اسکرچ (زبر شده) را پاک کنید و کد زیر را به شماره کلینیک 09926287027

پیامک کنید و در صورتی که مشخصات کالا را دریافت کردید مورد تایید  کلینیک دکتر باقریان می باشد

و در غیر این صورت برای پیگیری قضایی به ما اطلاع دهید.